ELKÉSZÜLT A KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00090 számú pályázat keretében, a hozzá készült szakmai tervnek megfelelően, az alkalmazott kutatások általános módszertanát követő, deduktív jellegű, részben tényfeltáró, részben leíró transznacionális kérdőíves vizsgálatot végeztünk 2020. január 02 – 2020. június 28 között, három EU-s országban. Kutatásunk kvantitatív, anonim, a kérdőív válaszainak egyéni kitöltésén alapuló vizsgálat volt, melynek eredményei a folyamat végén egyértelműen számszerűsíthetőek voltak. Az információt online és offline kérdőív formájában szereztük.

Kutatásunk célja volt, hogy széleskörű információkat gyűjtsünk a Magyarországon, Szlovákiában és Romániában élő sportszakemberek véleményéről és tapasztalatairól a humán szféra, ezen belül a társadalmi integráció és a szabadidősport jelenlegi helyzetével, az aktuális mindennapi nehézségekkel, a problémák megoldására vonatkozó javaslatokkal, ismert jó gyakorlatokkal és a fiatalok sportba való

bevonásának általuk vélt és javasolt lehetőségeivel, eszközeivel kapcsolatban.

Célunk volt a társadalmi integráció, a hátrány kompenzáció és a szabadidősport fejlesztési lehetőségeinek a feltérképezése a vizsgált területen.

Kutatásunk célja volt továbbá a szabadidősport elérhetőségének és minőségének fejlesztése, esélyteremtő szerepének javítása a hátrányos helyzetű településeken is.

Sportpolitikai szakértők látókörének szélesítését és társadalmi kihívásokra adott válaszok javítását is

igyekeztünk megcélozni kutatásunk során.

A vizsgálat tárágyát tekintve a kikérdezés középpontjában a következők álltak:

  • a szabadidősport szakemberek (100 hazai és 100, külföldön élő és dolgozó szakember),
  • az integrációt segítő szabadidősport helyzete, szakmai megítélése, a területen meglévő problémák és nehézségek – itthon és külföldön,
  • a fiatalok sport általi integrációja és reintegrációja,
  • a szabadidősport általi társadalmi integráció minőségfejlesztése.

Az előzetes feltáró, szekunder kutatások után hat kutatási kérdést és hat kutatási hipotézist fogalmaztunk meg.

Módszerként mélyinterjút, fókuszcsoportos beszélgetést, pilot studyt és kérdőívet alkalmaztunk.

Megállapításainkat az általános statisztikai módszerek felhasználásával alapoztuk meg. SPSS leíró statisztikát, kereszttáblákat és klaszteranalízist készítettünk, alkalmaztunk.

Eredményeinket, következtetéseinket, megállapításainkat részletesen az Eredmények és a Következtetések alfejezetekben mutattuk be részletesen.

 

Megszakítás