TANULMÁNYÚT (6)

A VÁROSI SZABADIDŐSPORT HELYZETE

 

Helyszín: Egressy Béni Művelődési Központ, Kazincbarcika, Fő tér 5.

Időpont: 2019.12.04. 12.00-16.00.

A programcsoport címe: Tanulmányút (6).

A rendezvényen részt vett: 12 fő.

 

A tanulmányutunknak főleg a hátrányos helyzetű fiatalokhoz kapcsolódó esélyteremtő és hátránykompenzációs lehetőségek feltárása volt a cél, erre is fókuszálni terveztünk.

Közvetlen célja a hazai szabadidő eltöltés és a szabadidősport szervezésében betöltött  önkormányzati és civil szervezeti szerep vizsgálata, hasonlóságok és különbségek feltérképezése, helyzetelemzés, megoldáskeresés.

 Kazincbarcika városa megfelelő adottságokkal és lehetőségekkel rendelkezik mind a sportot, mind a szabadidős elfoglaltságokat tekintve. Rekreációs tevékenységek tekintetében művészeti, turisztikai, valamint sportlehetőségekkel egyaránt. A város vezetése külön kiemelt figyelmet fordít nemcsak az élsportolók, de az utánpótlás nevelésére és a hátrányos helyzetű lakosság szabadidősport gyakorlására is. A versenysporton túl tehát cél a szabadidősportok népszerűsítése is. Ezek a sportolási, kulturális és szabadidős adottságok mind hozzájárulnak a város sport és turisztikai életének élénkítéséhez, a nagy számban jelen lévő hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatásához is.

A kínálat megléte hatékony marketingtevékenység nélkül nem eredményez keresletet, s figyelmet kell fordítani a fenntartás mellett a kínálat fejlesztésére is. Általánosságban kijelenthető, hogy mivel egyre kevesebben sportolnak rendszeresen, a városok lakóit külön is ösztönözni kell a fizikai aktivitásra. A fiatalok figyelmét fel kell hívni a mozgás és az egészségmegőrzés fontosságára,  sportnapok szervezése, az életmódról szóló tájékoztatók, példaképek bemutatása lehet a megoldás, mert ezek hatása összegződhet, ezzel járulva hozzá a szabadidős tevékenységen keresztül való egészségfejlesztés és esélyegyenlőség céljaihoz. A szabadidősport szervezéséhez szakembergárda kell, amiből nincs elegendő jelenleg a városban, már pályázatot írtak ki, több álláshelyre is.

 Szükséges a szakemberek pedagógiai, módszertani továbbképzése is, hiszen nem csak az adott sportágra tanítják meg a fiatalokat, hanem jelentős nevelő és szemléletformáló munkát is végeznek. A sportszakemberek esetében a sport-pedagógiai kompetenciák megléte és fejlesztése szükséges pl. megszólíthatóság és együttműködés, pedagógiai tervező- és szervezőkészség tapintat, empátia, feltétel nélküli elfogadás.

Továbbá gyakorlati készségek megléte Mindenképpen elő kell segíteni a gyermekek, fiatalok harmonikus testi, lelki és értelmi fejlődését, a szabadidősport által.

 A környékbeli településeken jelentős számban élnek roma nemzetiségű polgárok, akik nehezen szólíthatók meg a sportra, kultúrára egyaránt.

A hátrányos helyzetű családok nagy része megélhetési gondokkal küzd, ennek ellenére, néhány sportágban az átlagnál is  tehetségesebbek a roma fiatalok pl.küzdősportok, labdarúgás, de nem elég kitartóak, nem elég elkötelezettek a sport iránt, pedig kiváló kitörési lehetőség lenne az számukra. Folyamatosan kell, érdemes pályázni a hátrányos helyzetű fiatalok szabadidősportjának biztosítására, az ő felzárkóztatásuk és kirekesztettségük megszüntetése céljából, mert megfelelő anyagi háttér nélkül nehezen valósíthatók meg ezek a célok. A létesítmények ingyenes látogatása, a sportolási rendszeresség felkínálásának támogatása, a szabadidősporthoz való hozzáférés biztosítása, szintén a kirekesztettség megszüntetését hivatott szolgálni.

A tanulni vágyó roma és nem roma fiatalok támogatása, akik hátrányos helyzetűek, iskolázatlanok, emiatt elesnek munkaerő-piaci, lakhatási, egészségügyi és oktatási lehetőségektől. Ezért csak anyagi, szociális, lelki és tanulmányi támogatások segítségével tudják folytatni tanulmányaikat. Vannak fenntartóik, támogatóik, így tudják a gyerekeket szocializálni.  Cél a HH-s gyerekek felzárkóztatása, az előítéletek leküzdése. 

 A községben élők egy része esetében néha a motiváltság is hiányzik, a lakóhelyükön elérhető sportolási lehetőségek szűkössége miatt is maradnak távol a sporttól. A hátrányos helyzetű fiatalokkal napi kapcsolatban lévőket kell bevonni, megszólítani, segitségül hívni mozgósításukhoz, motiválásukhoz.

A HH-s fiatalokkal foglalkozó sportegyesületek esetében a tagdíjbevétel elenyésző, így elsősorban az önkormányzatok létesítmény-biztosítására, illetve a helyi vállalkozók kisebb-nagyobb összegű támogatására alapozhatják működésüket.

Viszont az is igaz, hogy a lakosság bizonyos részéről lehetne nagobb érdeklődés az ilyen tipusú foglalkozások iránt.

A beszélgetés során sok egyéb érdekes dolgot fogalmaztak meg, összegeztek  a jelenlévő szakemberek.

  • Előfordul, hogy az anyagiak hiánya nehezíti a kérdés sikeres kezelését egyes emberek részéről, akiknek különösen javasolják az ingyenes programok igénybevételét.
  • Fontos a felvilágosító, szemléletformáló rendezvények rendszeres szervezése, amit elsősorban célzott pályázatok benyútásával, elnyerésével és megvalósításával lehet realizálni.
  • Alapitványok, tanodák, iskolák szerepe nagy a szabadidősport iránti érdeklődés felkeltésében.
  • A családon és az iskolán kívül fontos az önkormányzat szerepe is a szabadidősport iránti igény felkeltésében és kielégítésében is.
  • Az infrastruktúra legyen továbbra is nyitott és ingyenes, akkor még többen jönnek majd sportolni a hátrányos helyzetű réteg tagjai közül.
  • A természeti környezet adta lehetőségeket a szabadidősportban is ki kell használni, ez Kazincbarcikán és környékén kiválóan megvalósul a mindennapi sportban.
  • A kerékpárutak, az utcai sporteszközök (street workout) és a játszóterek fontosak, ebben igen jól áll Kazincbarcika.
  • A rendszeres karbantartás fontos, bár költséges feladat, amit a város önkormányzata felvállal és elvégez.
  • Kazincbarcikán a lakók 35 százaléka sportol valamilyen szinten, ezt az önkormányzat szeretné 40 %-ra emelni. Kiváló célkitűzés, de már a 35% is kiváló eredmény, az országos átlaghoz (10%) képest!
  • A FITT-BARCIKA rendezvénysorozatuk rendszeres és ingyenes, sokan vesznek részt rajta, ezért is ilyen jó a szabadidősportban résztvevők aránya.

A rendszeresség és az ingyenesség fenntartásával hozzájárulnak az Egészséges Magyarország stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg a közszolgáltatások és a szolgáltatások, köztük a szabadidősport minőségének fejlesztését, esélyteremtő és hátránykompenzációs képességének erősítését. Hátrányos helyzetűekkel minden korosztályben foglalkozik a város, ez ma hazánkban nagyon ritka tény.

 Külföldi partner: Szlovákiában is nehézségekkel küszködnek a szabadidősport területén munkálkodó szakemberek létesítmény és kellő szakember hiányában, valamint az anyagi háttér szűkössége miatt. A legújabb sportágak és sporteszközök mind elérhetők de csak egyes rétegek számára,  az is csak magas áron. Jelentős számú, társadalmi integrációra szoruló réteg is él a városokban, ők szinte teljesen kimaradnak a szabadidősportos lehetőségekből, mert nem tudják megfizetni. Vidéken sokkal nagyobb eséllyel juthatnak a HH-s lakosok szabadidősporthoz a környezet adta természeti lehetőségek kihasználásával is, bár ezzel élhetnének többen is. Elvétve a helyi önkormányzat is szervez számukra szabadidősportos rendezvényt.

 A projektünk egyik fő célja a (köz) sportszolgáltatások eredményességének javítása, struktúrájának megújítása, ezáltal egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése, ami valóban megvalósul a kazincbarcikai példán.

 

Kelt: Eger, 2019.12.04

 

Megszakítás