MŰHELYMUNKA (9).

A SZABADIDŐ ELTÖLTÉSBEN, A SZABADIDŐSPORTBAN, A REKREÁCIÓBAN ÉRVÉNYESÜLŐ NEMZETKÖZI TRENDEK ELMÉLETI És GYAKORLATI MEGISMERÉSE

 

Időpont: 2019. november 28. 11:00-14:00

Helyszín: Ormosbánya, Petőfi tér 1. Művelődési Ház

A rendezvényen részt vett:  23 fő.

 

A projekt célja a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztése, esélyteremtő szerepének javítása. az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedések.

A szabadidő eltöltés és szabadidősport területén fellelhető nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, ahol lehet kipróbálása és ajánlások kidolgozása a magyarországi alkalmazásra. Az egészségügyi és szociális hálózti együttműködés javítása. A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.

A műhelymunka közvetlen célja az Ormosbányán és környékén található szabadidős szervezetek működésének, eredményeinek és nehézségeinek megismerésea, jó gyakorlatok összegyűjtése, szabadidő eltöltésben, a szabadidősportban, a rekreációban érvényesülő nemzetközi trendek elméleti és gyakorlati megismerése, különös tekintettel a HH-s helyzetre és a kirekesztődés elkerülésére.  

Cél volt az is, hogy a HH-s  ifjúság rekreációs időtöltését erősítésük, közös szakmai  programok szervezésével és megtartásával.

 

Mivel a rendezvényen jelentős számban vettek részt új szabadidős szervezetek vezetői és tagjai, ezért a   projekt céljait és lényegét röviden ismertettük, hogy az új résztvevők is tájékozódjanak a pályázatunkról. A bevezető gondolatokat Gotyár József szakmai vezető ismertette.

Sportszövetségünk célja, a szociális és egyéb hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdése családsegítéssel, fejlesztő programok biztosításával, a rászoruló fiatalok tehetség-gondozásának támogatásával, az iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében.

Célunk elérése érdekében egyik fő feladatunknak tekintjük az egészséges életmódot elősegítő sportolási és szabadidős lehetőségek megteremtését és támogatását. Szövetségünk esetében elmondható, hogy széles körben rendelkezik kapcsolatokkal, ennek köszönhetően széles az elérhető szakemberek köre. Továbbá az együttműködő partnerek esetében is olyan célok és tevékenységek motiválnak, melyeknek hála a külföldi sportszakemberek elérésére is alkalmunk adódik.

Bizonyos, hogy a bevonni kívánt szakemberek rendelkeznek tapasztalattal, azonban jelen projekt keretében lehetőségük nyílik a külföldön használatos módszerek megismerésére, amelyeket sikeresen integrálhatnak saját tudástárukba.

 

Dr. Honfi László (SzMSz) előadásból a következőket tudhattuk meg:

Nemzetközi színtéren a sport társadalmilag, technológiailag, politikailag is rendkívül meghatározottá vált az egész világon.

Mindezek hatással vannak a sport fejlődésére: beruházásokra, sportesemények és sporttartalmak létrehozására és közvetítésére, illetve a tulajdonosok, szponzorok és szurkolók közötti kapcsolatok együttműködésére, dinamikájára egyaránt.

A sport szereplői napjainkban szinte az egész világon számos kihívással szembesülnek:

  • a fiatal generációk megváltozott magatartása,
  • a modern életstílusok miatt átalakult sportfogyasztói magatartás,
  • a megváltozott média- és kommunikációs környezet,
  • a sportpiac strukturális
  • átrendeződései sorolhatók még ide.

A jelentős kihívásokkal szembesülő sport és a sportpiac mai helyzete vegyes képet mutat: mint piac egyre differenciáltabb és egyre nagyobb az iparági jelentősége, mint aktivitás azonban a társadalmak széles rétegeit tekintve nem tartozik a preferált szabadidős tevékenységek közé.

A népszerűsített sport lehetőségek között is a szabadidősport jelentősen háttérben van még mindig. A hazai kutatási eredmények is ezeket a tendenciákat támasztják alá. Időmérleg kutatások alapján tudjuk, hogy a sportrendezvények látogatása a legkevésbé elterjedt napi magatartásforma. Kisebb arányban vesznek részt rajta, mint más otthonon kívüli kulturális tevékenységekben (mozi, egyéb kulturális rendezvény). Jellemzően kisebb arányban és rövidebb ideig látogatják a sportrendezvényeket a magyar emberek, közülük a hátrányos helyzetűek egyáltalán nem.

Ormosbánya környéken a lakosság nagy része roma származású, mélyszegénységben élő, gyakran nagycsaládos, akiknek szabadidős sporttevékenységre nem jut pénz. A borsodi nehézipar megszüntével a munkanélküliek tömege él még ma is igen nehéz körülmények között. Ezeknek a hátrányos helyzetű csoportoknak a felzárkóztatását, kirekesztődésének megszüntetését segítheti elő a jól szervezett, rendszeres és ingyenes szabadidősport, melynek feltételeit pályázatok útján, önkormányzati és civil szervezeti segítséggel lehetne összehangoltan megvalósítani. Hozzátette amennyiben több anyagi lehetőséggel rendelkeznének szívesen vennének részt több külföldi sporteseményen és tapasztalatcserén.

Az sem kedvez a szabadidősportnak, hogy a sportolók élethossz alatt megmutatkozó ingadozásai is elég rossz képet mutatnak más sporttevékenységekhez képest: rendszerint a 16-19 éves korban csúcsosodik ki, majd időközben jelentősen lecsökken, és csak idősebb korban (45-54 évesek) növekszik meg újra. A fentiek jellemzőek a szabadidősportra és a rekreációra is!

Az időmérleg felmérések szerint folyamatosan csökkent az aktív pihenést nyújtó szabadidős tevékenységekre (séta, kirakat-, városnézés, kirándulás, sport) fordított átlagos időkeret.

A sport általi társadalmi integrációt a HH-s településeken a fiatalok és a hátrányos helyzetű lakosok körében kell elsősorban megvalósítani, rendszeresen és ingyenesen biztosított sportprogramok  és folyamatos szemléletformálás alkalmazásával. Ehhez az anyagiakat az önkormányzat és a pályázatok segítségével teremthetjük meg. Fontos a személyes példa és a családi hatás is ebben a kérdéskörben.

 

Dr. Honfi László véleménye az, hogy a sport és a szórakozás várható e-sport fúziója, jelentős segítség lehet a szabadidősport népszerüsödésében is.  A gyorsan változó médiakörnyezet adta lehetőségek jó kihasználásával is jelentősen támogatható a szabadidősport gyorsabb elterjedése, integrációs szerepének felértékelődése.

Vincze Gábor (Medvesalja Pt.) hozzátette, hogy Szlovákiában, főleg Közép-Szlovákiában nehezebb körülmények befolyásolják a szabadidősportot. Az állam és a szponzorok a szabadidősportot látókörükön kívülre helyezik, ezáltal náluk is a nagyobb településeken a piacosodás felé tolódik a szabadidősport, ami a hátrányos helyzetű településekre nem vonatkozik, ott szinte semmiféle szabadidősport nincs, sem piaci alapú, sem ingyenes. Sajnos, gyakran ezeken a területeken igény sincs rá, a hátrányos helyzetűek az olcsóbb lehetőségeket, megoldást választják  A beszámolóban az is előtérbe került, hogy Szlovákiában is a fiatal generációk sportmagatartása megváltozott, sajnos nem előnyükre.

A mozgásszegény, „telefonnyomogatós” életmódot részesítik előnyben, a fiatalok körében a szemléletformálásnak és a jó példának komoly szerepet kell kapnia. Kiemelte a külföldi kapcsolatok, együttműködések és közös sportesemények fontosságát is.

Tapasztalatcserés rendezvényünk összegzéseként a résztvevők egyet értettek abban, hogy a civil szervezetek nemzetközi szintű rendezvények szervezésével, az egészséges életmódról és a szabadidősportról szóló információk átadásával, szemléletformálással sokat tehetnek a szlovák, román és magyar lakosság egészségéért, sportosabbá válásáért, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásáért, ezen keresztül a társadalmi integrációért.

A műhelymunka során kiderült, hogy a nemzetközi trendek itthon csak részben jutnak érvényre, főleg elsősorban a nagyobb városokban, a HH-s lakosságra integrációra szorulókra ez egyáltalán nincs hatással.

A  nemzetiségekkel való kapcsolatfelvételt és a velük való szoros viszony kialakítását is segítette az ormosbányai műhelymunkánk.

 A közös együtt gondolkodás, tapasztalatcserék és közös rendezvények, valamint szakmai tervezések is fontos elemei voltak a találkozónknak.

Az elhangzott javaslatokat beépítjük a pályázatunk további ütemtervébe, a jó gyakorlatokat rögzítjük, további közös hasznosítás céljából megosztjuk.

 

Úgy gondoljuk, hogy a programunkban megvalósuló nemzetközi együttműködésekből nemcsak a résztvevők, hanem az egész társadalom profitálhat. A program lebonyolításával hozzáájárultunk az egészségügyi társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos, rendelkezésre álló szabadidősport szakmai tudásanyag bővítéséhez, ami a projekt célja.

A projektben elért eredmények, elkészült kiadványok, bárki számára inspirálók és hasznosak lehetnek.

A foglalkozás kellemes hangulatú volt és a résztvevők visszajelzése alapján eredményesnek minősíthető.

 

Kelt.: Eger, 2019. 11. 28.

Megszakítás